Dubbeltrast
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758

Dubbeltrast Dean Morley

Texter: Tove von Euler, Ulf Johansson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Dubbeltrasten är vår största trastfågel. Det svenska beståndet har ökat betydligt de senaste tre decennierna och uppskattas till omkring 330 000 häckande par (2012).

Biologi

Längd 28 cm.
Ovansidan är gråbrun och undersidan är ljus med kraftiga runda svarta fläckar. De yttre stjärtpennorna är vita i spetsarna och de undre vingtäckarna är helt vita, vilket är ett bra kännetecken i flykten.

Habitat

Dubbeltrasten häckar i skogsmark, särskilt på torra tallhedar, över hela landet.

Migrering

Flyttar i september-oktober till mellersta och södra Europa och återvänder i mars-april. Enstaka fåglar kan även övervintra i södra och mellersta Sverige, särskilt under goda bärår.

Födoval

Födan består sommartid främst av daggmaskar, insektslarver och skalbaggar, och under hösten till stor del av bär, t.ex. rönnbär, enbär och blåbär. I mån av tillgång äter dubbeltrasten också gärna mistelbär.

Beteende

Dubbeltrasten är skygg och kan vara svår att upptäcka. På hösten kan den dock ses i flockar, vissa höstar i stora antal. Den kan också ses tillsammans med andra trastarter och känns igen på att den har en mer upprätt ställning än övriga trastar. Flykten går i djupa mjuka bågar och arten har ett typiskt flyktläte.

Fortplantning

Boet placeras i träd eller buskar och byggs av kvistar, lav och jord och fodras med fina strån. Honan lägger 4-5 ägg, som hon ruvar i 13-14 dagar. Äggen är blågrå med grålila och rödbruna fläckar och ca 30 mm långa och 21 mm breda. Ungarna matas av båda föräldrarna och lämnar boet efter 14-16 dygn men är fullt flygkunniga först efter ytterligare 4-5 dagar. Oftast produceras två kullar, en i maj och en i slutet av juni.

Utbredning

Utbredningen sträcker sig från Västeuropa (saknas på Island) och Nordafrika österut till Bajkalsjön västra Sibirien och västra Kina, samt i söder till norra Iran.


Mediafiler på webben
Läs mer