Skogsvitvinge
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Skogsvitvinge Leptidea sinapis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Skogsvitvinge är mycket svår att skilja från ängsvitvinge. Flygtid och värdväxt skiljer sig åt annars är det säkrast att skilja hanarna med hjälp av genitalundersökning. Honan har nästan helvita vingar hos skogsvitvinge medan ängsvitvinge-honan har mörka vingspetsar.

Beskrivning

Kännetecken: Vingbredd 36-44 mm. Framvingarna vita med med en mörkgrå fläck i vingspetsen. Bakvingar vita.

Biologi

Äggen läggs utspridda på kanterna av växtens blad. Larven är grön med en mörk rygglinje och tydliga gula sidolinjer, förpuppning i form av gördelpuppa.

Habitat

Finns på skogsbilvägar, i gläntor och på mindre hyggen i skogsmark där dess näringsväxt, gökärt förekommer.

Associationer

Näringsväxt: Lathyrus linifolius, i norr någon annan näringsväxt.

Beteende

Levnadssätt: Fjärilen har två generationer där sommargenerationens mörka fläck i vingspetsen är mörkare. Flygtid: Från mitten av maj till senare hälften av juni. Den andra generationen från slutet av juli till mitten av augusti.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i södra Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer