Trubbtandad lövknäppare
Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847)

Crepidophorus mutilatus T2 John Hallmén

Texter: Stanislav Snäll CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Crepidophorus.)

Liknande taxa

Det finns förväxlingsrisk med knäppare från släktet Melanotus. Artbestämning borde göras av en specialist eller erfaren entomolog.

Beskrivning

11 – 18 mm lång, svart, svagt glänsande. Antennerna är tydligt sågtandade, något längre än halsskölden. Halsskölden är tydligt längre än bred. Halssköldens bakre hörn är hos denna art, till skillnad från de flesta andra knäppare, trubbiga och rakt bakåtriktade (ej utåtriktade). Täckvingarna mer än dubbelt så långa som tillsammans breda, på bredaste stället något bredare än halsskölden, starkt avsmalnande bakåt. Ben smala, tarser ungefär lika långa som tibier, med en lång och något ljusare sista tarsled.

Biologi

Larven livnär sig som predator på andra insektslarver i blöt ved och mulm i ihåliga lövträd. Kan leva i en rad olika lövträd, främst i ek och bok, men har även hittats i gran. Arten är knuten till naturskogar men även till betesmarker i olika stadier av igenväxning, men i båda fall måste det finnas god tillgång på gamla ihåliga träd. Larven har en flerårig utvecklingstid. Förpuppningen sker på försommaren och den fullbildade skalbaggen kan man hitta från mitten av juni till slutet av juli. Livstiden för den vuxna skalbaggen är mycket kort, i regel bara ett par veckor. Den är nattaktiv och kan ses nattetid krypande på gamla ihåliga träd.

Utbredning

En sällsynt och lokal art som lever i gamla bestånd med ädellövskog. Känd i södra delarna av landet från Skåne till Västmanland.

Mediafiler på webben
Läs mer